แปลงเกษตรตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

แปลงเกษตร กองร้อย ตชด.๓๑๗

  • กำลังพล ร้อย ตชด. ๓๑๗ ร่วมกันทำแปลงผักตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการพรวนดิน, คลุมหน้าดินด้วยฟางข้าว ปลูกผักกวางตุ้ง, ผักกาด, ผักคะน้า, ผักสลัด, ข้าวโพดหวาน, พริก และรดน้ำผัก ณ แปลงเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ร้อย ตชด.๓๑๗

โรงเรือนเเลี้ยงไก่ และจัดทำบ่อเลี้ยงปลา ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง กองร้อย ตชด.๓๑๗

  • จนท.ชุดช่าง ร้อย ตชด.๓๑๗ ร่วมกันจัดทำโรงเรือนเพื่อเลี้ยงไก่ และจัดทำบ่อเลี้ยงปลา ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง กองร้อย ตชด.๓๑๗ ณ บริเวณด้านหลังกองรักษาการณ์ ร้อย ตชด.๓๑๗

แปลงเกษตร มว.มชส.ร้อย ตชด. ๓๑๗

  • กำลังพล มว.มชส.ร้อย ตชด. ๓๑๗ ร่วมกันทำแปลงผักตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการขุดแปลง เตรียมแปลงสำหรับการเพราะปลูก ณ ชป.บ.น้ำแพ ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

แปลงเกษตร มว.ตชด.๓๑๗๑

  • มว.ตชด.๓๑๗๑ ร่วมกันทำแปลงผักตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการขึ้นแปลงใหม่คลุมหน้าดินด้วยฟางข้าว และปลูกผักกวางตุ้ง, ต้นหอม, ผักชี และหอมหัวแดง ณ ฐานปฏิบัติการช้างพลาย บ.ห้วยไคร้ ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

จำนวนผู้เข้าชม