แปลงเกษตรตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

แปลงเกษตร กองร้อย ตชด.๓๑๗

  • กำลังพล ร้อย ตชด. ๓๑๗ ร่วมกันทำแปลงผักตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการพรวนดิน, คลุมหน้าดินด้วยฟางข้าว ปลูกผักกวางตุ้ง, ผักกาด, ผักคะน้า, ผักสลัด, ข้าวโพดหวาน, พริก และรดน้ำผัก ณ แปลงเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ร้อย ตชด.๓๑๗
จำนวนผู้เข้าชม