โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย

  • งานตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เดินทางไปตรวจเยี่ยมและนิเทศงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย
หมู่ ๖ ต.บ่อภาค  อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก พบ ด.ต.นภดล  เพ็ญสุภา ครูใหญ่ และคณะครูให้การต้อนรับ

  • งานพัมนาโรงเรียน

กำลังพล มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๗ ร่วมกับครู นักเรียน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย หมู่ ๖ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

จำนวนผู้เข้าชม