ประวัติหน่วย

ประวัติ กองร้อย ตชด.๓๑๗

  • หลังจากเหตุการณ์ ๗ สิงหาคม ๒๕๐๘ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ได้ทำการต่อสู้ กับรัฐบาลไทยด้วยอาวุธ ในหลายพื้นที่ และในปลายปี ๒๕๒๒ พื้นที่กิ่งอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ได้ดักซุ่มโจมตี เจ้าหน้าที่หน่วยสร้างทาง สายอำเภอคลองลาน - อำเภออุ้มผาง ส่งผลให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอคลองลานเสียชีวิต ๕ นาย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๖ จึงได้มีคำสั่งให้ กองร้อยที่ ๗ ตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๖ ซึ่งเป็นกำลังกองหนุน และเป็นกองร้อยเฉพาะกิจ ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของ กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๖ (กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ ปัจจุบัน) บ้านดงปู ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ให้ทำการเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ไปจัดตั้งกองร้อยชั่วคราว อยู่ที่บ้านแปลงสี่ ตำบลคลองลานพัฒนา กิ่งอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๒๓ โดยมี พันตำรวจตรี กมล บุญเสริมทรัพย์ เป็นผู้บังคับกองร้อยที่ ๗ โดยนำกำลังพลไปจำนวน ๑ หมวด และต่อมากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๖ ได้จัดกำลังพลไปเพิ่มให้อีก ๔ หมวด เมื่อสถานการณ์ในพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับทางรัฐบาล ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๖/๒๓ ลง ๒๓ เมษายน ๒๕๒๓ เรื่อง นโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ เป็นเหตุให้ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ลดการปฏิบัติทางทหารและเข้ามอบตัวกับทางราชการมากขึ้น และสถานการณ์ ในพื้นที่ไม่มีเหตุการณ์การสู้รบ กองร้อยที่ ๗ ตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๖ จึงได้เคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ไปตั้งอยู่ที่ บ้านเนินกรวด ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ โดยรับมอบพื้นที่ปฏิบัติการ ๒ จังหวัด คือ จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่๑๔) พ.ศ.๒๕๒๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๑๐๓ ตอนที่ ๑๗๖ หน้าที่ ๕ ลง ๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๙ จัดส่วนราชการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนใหม่ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๙ กองร้อยที่ ๗ ตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๖ จึงสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๙ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ได้จัดโครงสร้าง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๖ ใหม่ แบ่งออก เป็น ๒ กองกำกับการ คือ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดตาก และ กองร้อยที่ ๗ ตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๖ ได้ไปขึ้นการบังคับบัญชากับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ และได้เปลี่ยนชื่อตามโครงสร้างใหม่เป็น กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๑๗ โดยมี พันตำรวจตรี ณรงค์ วัชราเดชากร เป็นผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๗ คนแรก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ ได้มีคำสั่งที่ ๐๑/๒๕๓๐ ลง ๒ มกราคม ๒๕๓๐ ให้ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๗ เคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ จากบ้านเนินกรวด ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เข้าที่ตั้งชั่วคราว ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๖ บ้านใหม่ ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้เคลื่อนย้ายมาอยู่ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๐ เพื่อรอรับมอบพื้นที่รับผิดชอบ ต่อมา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ ได้มีคำสั่งที่ ๑๘/๒๕๓๐ ลง ๑๔ มกราคม ๒๕๓๐ ให้ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๗ รับผิดชอบ พื้นที่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๗ ทำการเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ มาเข้าที่ตั้งชั่วคราว ที่วัดศรีสว่าง บ้านห้วยเหล่า ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้ประสานขอใช้ที่ดินสาธารณะของบ้านห้วยเหล่า และบ้านนาขุม และพื้นที่ป่าสงวน รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๒๗๗ ไร่ เป็นที่ตั้งกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๗ พิกัด ๔๗ คิว คิววี ๑๔๙๙๐๘ โดยทำการเคลื่อนย้ายกำลังพล จำนวน ๔ หมวดปฏิบัติการ ๑ หมวดมวลชนสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ รวม ๒๔๐ นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าที่ตั้งใหม่ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ และเปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๗ รับผิดชอบพื้นที่แนวชายแดน อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ รวม ๓ ตำบล คือ ตำบลม่วงเจ็ดต้น ,ตำบลบ้านโคก และตำบลนาขุม (ยกเว้น พื้นที่ตำบลบ่อเบี้ย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๔ รับผิดชอบ)

    พื้นที่รับผิดชอบ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๗ รับผิดชอบพื้นที่แนวชายแดน อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ๓ ตำบล คือ ตำบลม่วงเจ็ดต้น, ตำบลบ้านโคก และตำบลนาขุม (ยกเว้น พื้นที่ตำบลบ่อเบี้ย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๔ รับผิดชอบ ) มีอาณาเขตติดต่อดังนี้.¬ - ทิศเหนือ ติดต่อพื้นที่ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ - ทิศใต้ ติดต่อพื้นที่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ - ทิศตะวันตก ติดต่อพื้นที่ อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ - ทิศตะวันออก ติดต่อพื้นที่ เมืองปากลาย เมืองแก่นท้าว เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จำนวนผู้เข้าชม